Karlshamn Sweden

Karlshamn Sweden 2009
Cold day.
Sony digital.

25×30 cm

Prezzo su richiesta