Artista: Daevid Allen’s University of Errors
Data: 01/05/2009
Luogo: Taranto, Nautilus Club
Copyright:  Autori Vari © Geophonìe (Giuseppe Basile, except 783, Giovanni Turi; 784, 785, 786, 787, 789, 792, 793, 794, 807, 808, 809, Marcello Nitti).